این شهر شاعر ندارد؟

نام کتاب: این شهر شاعر ندارد؟
نویسنده: ونوس جامی پور (انیس)

نمونه ای از کتاب:

حادثه ی عشق

اينسان كه دل به حادثه عشق بسته‌ايم
باران سروده‌ايم و ز خورشيد خسته‌ايم
باران كجاست بر تن عريان آسمان
نيلوفريم در دل مرداب رسته‌ايم
لب مي‌زد از ترانه سبوي نگاهمان
پيوسته آن سبوي غزل را شكسته‌ايم
زنجير عشق، پاي نمي‌بُرد اي عزيز
از چيست اينكه ريشه آن را گسسته‌ايم
گفتيم تا شبي به دعا سر بر آوريم
سر گشته در برابر عالم نشسته‌ايم
مي خواست زارمان كند و عشق سررسيد
اينك «انيس» از بد تقدير رسته‌ايم
اين عشق مثل آب سبكبال و جاري است
خوب است دل به حادثه عشق بسته‌ايم

You have no rights to post comments